Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs on tegevuste kogum, mis võimaldab tegeleda ettevõtte töökeskkonnaga süsteemselt ja tõhusalt. Riskianalüüsi kasutatakse kui vahendit töökeskkonna riskide hindamiseks ja ohutegurite tuvastamiseks ning riskide maandamiseks.

Riskianalüüsi tuleb alustada töökeskkonnaga tutvumisest ettevõtte kõikides töökohtades. Leitud puuduste kõrvaldamiseks koostatakse tegevuskava, kus on määratud ka probleemi lahendamise eest vastutavad isikud ja ajakava. Tegevuskava täitmine ei tohi seadusandlusest tulenevalt kaasa tuua kulutusi töötajale.

Riskianalüüs vormistatakse kirjalikult - kas paberil või elektrooniliselt ning see peab olema kättesaadav nii töötajale, juhtkonnale ja vajadusel ka tööinspektorile. Riskianalüüsi kirjalikult vormistatud tulemused ja rakendatavad abinõud tehakse teatavaks töötajatele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja teistele töötajate esindajatele.

Enne riskianalüüsi alustamist on kasulik üle vaadata ka ettevõtte töövõimetusstatistika ja hinnata, kas töökeskkonnas on tegureid, mis võivad haigestumist soodustada.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 3 kohaselt on töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine kõigile tööandjatele kohustuslik.

Viime Teie ettevõttes läbi üksikasjaliku töökeskkonna riskianalüüsi. Meie poolt läbi viidav riskianalüüs sisaldab:

  • ettevõttes või selle struktuuriüksustes (igas konkreetses allüksuses) töötajate töötingimustega tutvumine, tööks vajaliku informatsiooni kogumine;
  • riskianalüüs riskifaktorite ja riskisuuruste määramisega töökohtade ja/või kutsealade lõikes (vormistatuna tabeli kujul). Analüüsi läbiviimisel tuginetakse nähtud-kuuldud andmetele ja töökeskkonna tegurite faktilistele näitajatele. Hinnatakse vastavust kehtivale seadusandlusele, töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele/põhimõtetele, ergonoomiapõhimõtetele, samuti töötingimustest ja töö iseloomust võimalikku tekkida võivat tervisekahju;
  • kokkuvõte esinenud puudustest ja võimalikku tervisekahju põhjustada võivatest töökeskkonnateguritest;
  • töökeskkonna tervendamiseks, riskisuuruste vähendamiseks vajalike abinõude plaani, tegevuskava koostamine;
  • tervisekontrollile kuuluvate töötajate määramine, tervisekontrolle tingivate töökeskkonnategurite määramine, soovitatava tervisekontrolli intervalli määramine;
  • töö vormistamine.

Viime töökeskkonna riskianalüüse läbi alates 2017. aasta jaanuarist ning meie töökeskkonnaspetsialist omab vastavat tunnistust ja töökeskkonna ohutegurite hindamise kogemust mitmesugustes tegevusvaldkondades.

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamise hinnapakkumise küsimiseks saatke e-mail oma sooviga aadressile info@ariteenused.ee