Revisjon

Mittetulundusühingud ja korteriühistud vajavad aeg-ajalt revideerimist. Revidendi erapooletuse ja professionaalsuse tagamiseks soovitame revisjon teenusena sisse osta. Revisjoni käigus kontrollitakse nii seaduslikkuse kui mõistlikkuse aspektist lähtuvalt üle kogu mittetulundusühingu raamatupidamine. Revisjoni juures pööratakse tähelepanu järgmisele:

 • mentatsioon (olemasolu, sisu, sorteerimine ja arhiveerimine);
 • olekud (kokkukutsumise ja läbiviimise vastavus seadusandluses ja põhikirjas ettenähtule);
 • avahetus (säilitamine ja vastamine);
 • ngud (olemasolu ja pädevus);
 • ud tööd (ettevalmistamine, läbiviimine, vastuvõtmine ja vormistamine);
 • imine (vastavus seadustes ja põhikirjas ettenähtule ning mittetulundusühingu vajadustele).

Raamatupidamises kontrollitakse:

 • etulundusühingu vara ja pangakontosid;
 • atupidamise algdokumente ja raamatupidamisregistreid;
 • atupidamise kooskõla seadusandluse ja hea raamatupidamistavaga.

Revisjoni võib põhimõttelselt jagada kolmeks etapiks:

 • sjoni läbiviimine;
 • sjonikomisjoni arvamuse koostamine. Arvamuses antakse hinnang raamatupidamisele ja tuuakse välja juhatuse tegevuse head küljed ja puudujäägid ning
 • panekud puuduste likvideerimiseks.
 • emine majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja selgituste andmine revisjonikomisjoni arvamuse kohta, kui ühistu liikmed seda vajalikuks peavad.

Revisjoniteenuse osutamisel rakendame vastavalt vajadusele ettevõtteväliseid õigus- ja juhtimisala eksperte. Revisjoni maht ja maksumus otseselt ühingu asjaajamise ning dokumentatsiooni mahust ja keerukusest.