Üldtingimused

Kehtivad alates 29.10.2012.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Hansa Äriteenuste OÜ teenuste osutamise üldtingimused (edaspidi „Tingimused“) on Hansa Äriteenuste OÜ, registrikood 10980577 (edaspidi „Käsundisaaja“) ja juriidilise isiku (edaspidi „Käsundiandja“) vahel (edaspidi koos nimetatud „Pooled“) sõlmitud raamatupidamisteenuse osutamise lepingu (edaspidi „Leping“) lahutamatu osa.

1.2. Lepingu alusel osutab Käsundisaaja Käsundiandjale raamatupidamisteenust (edaspidi „Teenus“) Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel, lähtudes vastavatest regulatsioonidest ja kliendi poolt esitatud algdokumentidest ning kirjalikest (sh elektronposti teel saadud) selgitustest.

1.3. Käsundiandja või tema volitatud esindaja allkiri lepingul kinnitab, et:

1.3.1. Käsundiandja on tutvunud ja nõus käesolevate Tingimuste, Käsundisaaja hinnakirja ja Käsundisaaja poolt osutatava Teenuse sisuga, need on talle arusaadavad ning ta kohustub neid täitma;

1.3.2. Käsundiandja on esitanud enda kohta tõesed andmed;

1.3.3. Käsundiandja on järginud kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud Lepingus toodud kohustuste võtmiseks;

1.3.4. Käsundiandjal on Lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused.

1.4. Tingimuste ja Käsundiandjaga kirjalikult kokkulepitu vastuolude korral juhinduvad Pooled individuaalselt kokku lepitust.

2. Käsundiandja õigused ja kohustused

2.1. Käsundiandjal on õigus:

2.1.1. saada Käsundisaajalt Poolte vahel sõlmitud Lepingus määratud tingimustel igakülgset abi Käsundiandja raamatupidamise korraldamisel, tehingute kajastamise või aruannete analüüsil, protseduuride juurutamisel, maksustamise ja muudes küsimustes, milles on Käsundisaajal nõustamiseks vajalik pädevus.

2.2. Käsundiandja on kohustatud:

2.2.1. tagama Käsundisaaja poolt näidatud Käsundisaaja esindajatele Teenuse osutamiseks vajalike volituste olemasolu. Üldjuhul, kuid mitte alati, on Teenuse osutamiseks vajalikud järgmised volitused:

  • e-maksuameti kasutamise õigus;
  • aastaaruande esitamise õigus äriregistri ettevõtjaportaalis;
  • Haigekassa elektroonilise andmevahetussüsteemina kasutatava X-tee ettevõtjaportaali kasutamise õigus;
  • Statistikaameti elektroonilise andmete esitamise keskkonna e-Stat kasutamise õigus;
  • internetipanga ligipääs kõikide Käsundiandja pangakontode vaatamise õigusega.

Vajadusel annab Käsundisaaja Käsundiandjale tasuta abi vajalike volituste tegemiseks.

2.2.2. andma Käsundisaajale Lepingus kokkulepitud tähtajaks üle kõik Teenuse osutamiseks vajalikud algdokumendid (edaspidi „Dokumendid“), mis on seotud arvestusperioodiga, mille osas Teenust osutatakse (edaspidi „Arvestusperiood“). Dokumentideks loetakse muuhulgas kõiki dokumentaalseid tõendusmaterjale ja kirjalikke selgitusi, mis on vajalikud Teenuse lõplikuks osutamiseks.

2.2.3. tagama Käsundisaajale üle antavate Dokumentide nõuetekohase vormistuse ja dokumendi sisu ühese ning eestikeelse arusaadavuse.

2.2.4. lisama vastavasisulise märke kõigile Käsundisaajale antavatele Dokumentidele, millel kajastatud tehing või väljamakse ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ning kuulub maksustamisele Tulumaksuseaduse § 51 või § 52 alusel.

2.2.5. käibemaksukohustuse olemasolul lisama vastavasisulise märke kõigile Käsundisaajale antavatele Dokumentidele, millel kajastatud tehing ei vasta Käibemaksuseaduse § 29 toodule (s.t. kui sisendkäibemaks ei ole täies ulatuses maha arvatav).

2.2.6. andma Käsundisaajale Teenuse osutamiseks, Dokumentide või tehingute majandusliku sisu mõistmiseks vajalikke kirjalikke selgitusi.

2.2.7. kohustub Lepingu lõpetamisel tasuma kõigi saadud Teenuste eest enne Käsundisaaja poolset raamatupidamise üleandmist.

2.2.8. informeerima Käsundisaajat viivitamatult asjaoludest, mis võivad mõjutada Poolte vahel sõlmitud Lepingult tulenevate kohustuste täitmist.

3. Käsundisaaja õigused ja kohustused

3.1. Käsundisaajal on õigus:

3.1.1. saada õigeaegset, asjakohast ja täielikku infot, mis on vajalik Teenuse korrektseks osutamiseks.

3.1.2. käsitleda tasulise lisatööna kõiki töid, mida ei ole Lepingus kokku lepitud või mille tegemise tingis Käsundiandja poolsete kohustuste täitmata jätmine või mittetäielik täitmine.

3.1.3. käsitleda kõiki puuduvate või osaliselt puuduvate rekvisiitidega dokumente korrektsete dokumentidena, kui nendele on võimalik puuduvad rekvisiidid lisada, mida saab Käsundiandja tagant järele teha. Muuhulgas, kuid mitte ainult, arvestab Käsundisaaja maha käibemaksukohustuslasest Käsundiandja kuludelt sisendkäibemaksu, kui Dokumendil puuduvad Käsundiandja poolt hiljem lisatavad kohustuslikud rekvisiidid.

3.1.4. nõuda Teenuse eest ettemaksu, kui Käsundisaajal on alust kahelda Käsundiandja võimes või tahtes täita õigeaegselt ja täielikult Lepingust tulenevaid kohustusi.

3.1.5. peatada Teenuse osutamine Käsundiandja poolse kohustuste (sh ka punktis 3.1.4 nimetatud kohustuse) õigeaegsel ja täielikult täitmata jätmisel või nõuda esitatud arvete maksetähtaja ületamisel viivist 0,2% võlgnetavast summast päevas.

3.1.6. edasi lükata kõigi kohustuste täitmise tähtajad (sh maksudeklaratsioonide, raamatupidamise aastaaruande jms. esitamise tähtajad) päevade võrra, mille ulatuses oli Leping Käsundiandjast tingitud asjaoludel peatunud.

3.1.7. lõpetada Leping ette teatamata, kui Käsundisaajal tekib põhjendatud kahtlus, et Käsundiandja esitab tahtlikult raamatupidamiseks valeandmeid, püüab Käsundisaaja vahendusel panna toime õigusrikkumist vmt. Lepingu lõpetamisel käesolevas punktis nimetatud tingimusel on Käsundisaajal õigus nõuda osutatud teenuste eest viivitamatut tasumist.

3.2. Käsundisaaja on kohustatud:

3.2.1. juhinduma Teenuse osutamisel Lepingus kokku lepitud tingimustest, Eesti Vabariigis kehtivatest, sh raamatupidamist reguleerivatest õigusaktidest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

3.2.2. lähtuma raamatupidamistoimingute tegemisel Käsundiandja poolt saadud Dokumentidest ja kirjalikest selgitustest. Kirjalikuks loetakse ka elektronposti teel antud selgitust.

3.2.3. andma Käsundiandjale raamatupidamise ja maksualast konsultatsiooni Lepingus fikseeritud tunnihinna alusel. Keerulisemate küsimuste lahendamisel, mis nõuavad juhtumi sügavamat analüüsi või eksperdi kaasamist, lepivad Pooled konsultatsiooni eelarve eelnevalt kokku.

3.2.4. andma Lepingu lõpetamisel Käsundiandjale üle tema valduses olevad Käsundiandja Dokumendid ja raamatupidamisega seonduva aruandluse mõistliku aja jooksul peale seda, kui Käsundiandja on tasunud kõik Teenuste eest esitatud arved.

4. Vastutus

4.1. Käsundisaaja lähtub tehingute kajastamisel Käsundiandja raamatupidamises Käsundiandja poolt esitatud Dokumentidest ja lisatud selgitustest. Sellest tulenevalt ei vastuta Käsundisaaja Käsundiandja raamatupidamises kajastatud majandustehingu tegeliku sisu eest ega selliste tehingute tõttu esitatud maksudeklaratsioonides tehtud vigade eest, välja arvatud juhul, kui tehing kajastati ekslikult hoolimata Käsundiandja selgesõnalisest kirjalikust selgitusest. Vastutus ei laiene Käsundisaajale ka juhul, kui ta oleks pidanud mõistma tehingu raamatupidamises tehtud kajastuse erinevust selle tegelikust sisust, kuid Käsundiandja jättis täitmata kohustuse informeerida Käsundisaajat majandustehingu üksikasjadest või informeeris sellest ebapiisavalt.

4.2. Käsundiandja vastutab tervikuna oma raamatupidamise ja aruandluse korraldamise eest ning Käsundisaajal ei ole õigust ega kohustust osaleda Käsundiandja juhtkonna või omanike kompetentsi kuuluvate otsuste tegemisel.

4.3. Pooled vastutavad materiaalselt oma kohustuste täitmata jätmise või hooletu täitmisega teisele Poolele tekitatud otsese süülise kahju eest. Vastutuse ülempiir on võrdne kahekordse keskmise kuutasu käibemaksuta summaga. Keskmise kuutasu arvutamisel võetakse aluseks Käsundiandjale viimase kuue kuu eest esitatud arved.

4.4. Käsundisaaja ei vastuta materiaalselt Käsundiandja kassa, kauba, materjalide etc säilimise eest, välja arvatud juhtudel, kui selleks on sõlmitud täiendav materiaalset vastutust sätestav leping ning Käsundisaaja seejuures ka sisuliselt valdab Käsundiandja kassat, arveldusarvet, ladu etc.

5. Muud toimingud

5.1. Pooltel on saladuse hoidmise kohustus Lepingu täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe, tootmis- või ärisaladuse, siseinfo jms osas. Saladuse hoidmise kohustus laieneb Poolte vastutavatele esindajatele ja ka nende poolt kaasatud isikutele. Muuhulgas loetakse konfidentsiaalseks teabeks Lepingu sõlmimise fakti. Käsundiandja ei või avalikustada ega kasutada kolmandate isikute huvides Käsundisaaja kirjaliku loata ühtegi nõuannet ega arvamust, mis talle on teatavaks saanud Käsundisaaja poolt Teenuse osutamisel. Kirjeldatud saladuse hoidmise kohustus kehtib tähtajatult ka peale Lepingu lõppemist või lõpetamist. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui käsundisaajal on asjaolude avalikustamiseks käsundiandja luba või kui ta on avalikustamiseks kohustatud seadusest tulenevalt.

5.2. Kui mõni Lepingu tingimus osutub tulevikus täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks, jääb Leping muus osas kehtivaks.

5.3. Käsundisaajal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi õigusaktides sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui see on tingitud muudatustest õigusaktides, tavades, Teenuse tehnilisest või sisulisest arendusest, Käsundiandjatele Teenuse osutamise parendamise eesmärgist või vajadusest täpsustada teenusega seotud asjaolusid.

5.4. Käsundisaaja kohustub Tingimuste muutmisest informeerima Käsundiandjaid 30 kalendripäeva ette, avaldades sellekohase teate oma kodulehel või teavitades Käsundiandjat muul mõistlikul viisil.

5.5. Kui Käsundiandja ei nõustu Tingimuste muudatusega, on tal õigus 30 kalendripäeva jooksul muudatuste kohta teate avaldamisest või muul viisil muudatustest teada saamisest Leping üles öelda. Kui Käsundiandja ei ole nimetatud tähtajaks Lepingut üles öelnud, loetakse ta muudatustega nõustunuks.